AVÍS LEGAL

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Aquest avís legal regula l’ús del servei del portal d’internet sota el domini: https://consellnoguera.cat/

En compliment del deure d’informació que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, li comuniquem que aquest lloc web és titularitat de:

CONSELL ESPORTIU DE LA NOGUERA (Responsable del Tractament de les Dades, amb CIF G-25034000, i domicili social C/ ANGEL GUIMERA s/n- 25600 – BALAGUER (LLEIDA). Dades registrals: Registre d’ens locals de la Generalitat de Catalunya.

Dades de contacte:

Telèfon: 973 45 01 78

C/e: consellesportiu@ccnoguera.cat

OBJECTE

El Responsable posa a disposició de les persones usuàries aquest document per donar compliment al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, RGPD), i la normativa nacional Llei orgànica de protecció de dades i darantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), així com per informar a totes les persones usuàries del lloc web sobre quines són les condicions d’ús del web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuària, i es compromet a l’observança i al compliment exacte d’aquestes disposicions, així com de qualsevol altra disposició legal aplicable.

El Responsable es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació publicada al lloc web, i no té cap obligació de preavisar o posar-ho en coneixement de les persones usuàries.

RESPONSABILITAT

El Responsable s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web que hagi estat manipulada o introduïda per un tercer.

ADRECES IP

Els servidors del lloc web detecten de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per la persona usuària.

L’adreça IP és el nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor, degudament inscrit, que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

És possible que des d‘aquest lloc web es redirigeixi a continguts d’altres llocs web. Atès que el Responsable no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en el seu lloc web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En tot cas, el Responsable manifesta que retirarà de manera immediata qualsevol contingut que pugui contravenir a la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, i també la redirecció a aquest altre lloc web, i que posarà en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El Responsable no es fa responsable de la informació i dels continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del Responsable. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el Responsable es posa a disposició de totes les persones usuàries, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o si escau en el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir a la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que la persona usuària consideri que en el lloc web hi ha algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el Responsable no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que s’esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

PROTECCIÓ DE DADES

El Responsable compleix el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), i la normativa nacional Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

Així mateix, el Responsable informa que dona compliment a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic, i sol·licitarà a les persones usuàries el seu consentiment per al tractament de les seves dades en cada moment.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, inclòs el títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i gràfics són propietat del Responsable o, si no ho són, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual siguin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix sempre l’autorització escrita prèvia per part del Responsable. Qualsevol ús que no hagi autoritzat prèviament el Responsable serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i gràfics aliens al Responsable i que apareguin en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, i són ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pugui suscitar respecte a aquests. En tot cas, el Responsable compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels propietaris.

El Responsable autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir a la pàgina principal del lloc web del Responsable.

El Responsable reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Que aquesta propietat s’esmenti o aparegui al lloc web no implica que el Responsable hi tingui cap dret ni responsabilitat, ni tampoc que hi doni suport, la patrocini o la recomani.

Per a totes aquelles imatges en què el programari de disseny ho permet, s’han inclòs les referències corresponents a l’autoria i llicència corresponent.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, es pot fer per escrit o al correu electrònic indicat a l’encapçalament.